Büyük hayaller ve emeklerle kurulan küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına uygun tüm teminatlar tek bir sigorta paketinde, Hdi, Neova, Gulf Sigorta Ticari Sigorta Paketlerinde.
İşinize uygun sigortalarımızdan biri ile, karşılaşabileceğiniz olası risklerinizi aşağıdaki paketlerimizden biri ile teminat altına alarak kaygılarınızdan kurtulabilir ve geleceğinize güvenle bakabilirsiniz.


Hdi, Neova, Gulf Sigorta Ticari Sigorta Paketleri
Hdi, Neova, Gulf Sigorta Mağazam Sigorta Paketi
Hdi, Neova, Gulf Sigorta Ofis Paket Sigorta Paketi
Hdi, Neova, Gulf Sigorta Eczane Sigorta Paketi
Hdi, Neova, Gulf Sigorta Otel Sigorta Paketi
Hdi, Neova, Gulf Sigorta Gıda Sigorta Paketi
Hdi, Neova, Gulf Sigorta Akaryakıt İstasyonu Sigorta Paketi
Hdi, Neova, Gulf Sigorta acentelerimizle birlikte işletmenize özel ürün paketlerinizi oluşturabilirsiniz.


Ürünlerimizde Standart ve İsteğe Bağlı Teminatlar bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak Hdi, Neova, Gulf Sigorta’nın sunduğu İsteğe Bağlı Özel Teminatlar ile İş Koluna Özel Teminat seçeneklerimiz de mevcuttur.
Bu ürünlerimizde verilen teminatlar;


Standart Teminatlar
Yangın, Yıldırım ve İnfilak
Yangın, yıldırım ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı riziko adresinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.
Yangın Ek Teminatlar
Dahili Su
Bu teminatla, binanın su tesisatının, boru, çatı, pencere, su oluğu vb. donanımının patlaması, taşması, sızması, donması, tıkanması ve kırılması sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmiştir.
Ayrıca kapatılması unutulan musluklardan akan suyun sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar da teminat altına alınmaktadır.
Duman
Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının ani, beklenmedik ve kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan dumanın sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.
Kara Taşıtları Çarpması
Sigortalıya ait olmayan üçüncü şahıslara ait motorlu veya motorsuz araçların sigortalı mallara çarpması neticesinde oluşan maddi zarar temin edilmektedir.
Hava Taşıtları Çarpması
Sigortalıya ait olmayan üçüncü şahıslara ait Uçaklar ve diğer hava taşıtlarının çarpması ya da bunlardan parça veya cisim düşmesi sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir.
Fırtına
Şiddetli rüzgarın ya da rüzgarın sürüklediği maddelerin çarpması neticesinde sigortalı mallarda meydana gelecek zararlar temin edilmektedir
Yer Kayması
Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşan yer kayması ya da toprak çökmesi sonucu sigortalı mallarda oluşan maddi zararlar temin edilmektedir.
Kar Ağırlığı
Çatıda biriken kar veya buzun kayması, düşmesi veya ağırlığı sonucu çatını çökmesi neticesinde çatıda ve sigortalı mallarda meydana gelecek maddi zararlar tazmin edilir.
Çatının açılması sonucu içerideki sigortalı malların kar, dolu, yağmur vb. yağışlar sebebiyle ıslanması sonucu oluşan hasarlar da teminat kapsamındadır.
Enkaz Kaldırma Masrafları
Sigorta kapsamında temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu sigortalı kıymetlerin enkazlarının bulundukları yerden kaldırılması, demontesi, sökülmesi veya yıkılması için yapılan masraflar poliçe üzerinde belirtilen limitler ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahil edilmiştir.
Yangın Sorumluluk
Yangın, Yıldırım, İnfilak, Dahili Su, Duman, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör sonucu Sigortalıya gelebilecek sorumluluklar poliçe üzerinde yazılı limitlerle sınırlı olmak üzere temin edilmiştir.
Sigortalı malik ise kiraya verdiği bina sebebiyle kiracı veya işgal edene karşı çıkabilecek sorumluluklar ile; Malikin, komşu bina ve mallarına verilecek zarar dolayısıyla çıkabilecek komşuluk sorumluluk halleri, işbu sigorta kapsamındadır.
Ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, sorumluluğa konu olan bina ve/veya eşyanın Yangın Sigortası Genel Şartlarının B.5 maddesi hükümlerine göre bulunacak değeridir.
Kira veya kullanım kaybına sebebiyet verilmesi neticesinde kiracı veya malike karşı sorumluluk sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet ise, bir seneyi aşmamak üzere hasar tarihinde kirada veya işgal altında bulunan kısımların tamir veya yeniden inşası için tespit edilecek süreye isabet edecek olan kira bedeli tutarı kadardır.
Hırsızlık
Teminat kapsamına alınan riziko adresine (a) Kırma, delme, yıkma, devirme veya zorlamayla girilerek, (b) Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek, (c) Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açmak suretiyle girilerek,(d) Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, (e) Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar, temin edilmiştir.
Aşırma ve kaybolmalar teminat kapsamı dışındadır.
Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ‘A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller’ başlığının 4.6 maddesi kapsamında ‘Kıyafet değiştirerek veya salahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlıklar’ teminat kapsamına dahil edilmiştir.


Yardım Hizmetleri 444 555 7


İsteğe Bağlı Teminatlar
Sel Su Baskını
Su baskınları, deniz kabarmaları ( gelgit ve tsunami hariç ), kanalizasyon, dere, nehir, çay ve kanal taşmaları sonucu sigortalı kıymetlerde meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir.
Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
Bu teminat, deprem, deniz depremi ve yanardağ püskürmesi neticesinde sigortalı kıymetlerde meydana gelecek maddi zararları temin etmektedir.
Deniz Taşıtları Çarpması
Sigortalıya ait olmayan üçüncü şahıslara ait Motorlu veya motorsuz deniz araçlarının sigortalı kıymetlere çarpması neticesinde meydana gelebilecek maddi zarar temin edilmektedir
Kasa
Riziko adresinde bulunan çelik kasa içerisindeki muhteviyatın, Yangın ve poliçede temin edilen yangın ek teminatlar ve temin edilmişse hırsızlık neticesinde doğrudan göreceği zararlar poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere temin edilmiştir.
Teminatın geçerli olması için (a) sigorta konusu kıymetlerin, ateşe dayanıklı kasalarda saklanması, (b) Sigorta bedelinin, para ve kıymetli evrakın nominal değeri üzerinden yapılması şarttır.
Hasar durumunda sigortacının tazmin sorumluluğu, (a) Nakit için, hasara uğrayan nakit paranın nominal değeri, (b) Kıymetli Evrak için, söz konusu kıymetli evrakların iptali ve borçludan yenisinin temini için gerekli ikame masraflarından ibaret olup, ancak ve sadece sigortalı iradesi dışında sebeplerle bu girişimlerin sonuçsuz kaldığının tespit edilmesi halinde çek/senet nominal bedeli ödenecektir.
İhtarlar:
Sigorta Ettiren, sigortaya konu kıymetli evrakların yenisini temini için gerekli bilgileri kayıt ve muhafaza etmek zorundadır.
Hasar durumunda, kasada bulunan nakit, çek ve senet çalınması taleplerinde; sigortalının kasa hareketlerini gösteren defter ile talebin kaynağını gösteren resmi belgeler (tahsilat makbuz, tediye makbuzu, kapalı tanzim edilmiş fatura, bankadan çekilen para vb.) ve bu belgelerin muhasebe kayıtlarına yansıtıldığını gösteren diğer defter kayıtlarının ilk uzman incelemesi gününde ibrazı ve birbirleri ile sigortalının beyanı ile tamamen uyumlu olması şarttır.
Aşağıda yazılı hallerden kaynaklanabilecek tazminat talepleri teminat kapsamı dışındadır.
Kasanın anahtarını ve şifresini kullanmak suretiyle yapılan hırsızlıklar teminat dışıdır. Sigortalının müstahdemleri veya hizmetinde çalışan kimselerin mesai haricinde veya dahilinde yapmış olduğu hırsızlıklar teminat dışıdır.
Sigortalı mahalde yazar kasa kullanılması halinde mesai saatleri içerisinde yazar kasadan yapılacak hırsızlıklar teminat kapsamında olup, mesai saati bitiminde kıymetlerin çelik kasaya aktarılması şarttır. Mesai saati bitimi sonrası yazar kasadan yapılacak hırsızlıklar teminat kapsamı dışındadır. Bu teminat kapsamında ödenecek azami tutar kayıtlı tutar ile sınırlı olacaktır.
Cam Kırılması
Riziko adresindeki her türlü vitrin tezgah, kapı ve pencere camının kırılması ile duvara sabitlenmiş aynaların kaza sonucu kırılması poliçede belirtilen limite kadar teminata dahil edilmiştir.
Camdan mamul masa, sehpa ve vitrin camları için sigortacının poliçe süresince azami sorumluluğu işbu sigortada kayıtlı cam bedelinin % 5′ i ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler ve Terörizm
Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri
İşbu teminatla, Yangına sebebiyet vermiş olsun veya olmasın grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri neticesinde meydana gelen olaylar ve bu olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdahalenin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.
Kötü Niyetli Hareketler
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.
Terörizm
İşbu teminatla, Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar temin edilmektedir.
Makine Kırılması
Sigortacı, işbu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli envanter cetvelinde sayıları, imalat yılları; nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle:
İşletme kazalarından,
Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından,
Yağlama kusurlarından,
Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,
Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,
Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,
Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,
Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,
Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısı ile husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,
Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,
İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.
Geniş Kasko
Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde yazılı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, iş bu teklife ekli makine listesinde gösterilen hareketli makinelerin çarpma, çarpışma, raydan çıkma, düşme, devrilme, yuvarlanma sebepleri, toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, yangın, yıldırım, deprem, seylap, çığ neticesinde göreceği zararlar teminata dahil edilmiştir. Karayolu üzerindeki manevraları esnasında herhangi bir trafik kazası sonucunda ortaya çıkabilecek hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
Bu sigorta ile sigorta konusu makinenin münhasıran site ortak alanındaki faaliyetleri esnasında göreceği zararları temin edilmekte olup, iş makinelerinin diğer çalışma sahalarına sevk ve nakilleri sırasında meydana gelecek hasarlar işbu sigorta kapsamında hariç tutulmuştur.
Sigortalının sigortaya konu iş makineleri için bakım, revizyon ve makine parklarıyla ilgili olarak tüzük, protokol ve kataloglarında yazılı her türlü tedbir, koruma, güvenlik işlemlerini eksiksiz olarak yerine getirmesi şarttır. İşbu teminat, sigortaya konu makine ve teçhizatların, yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip kişilerce kullanılması şarttır. Teminatımız, söz konusu makine için şirketimiz veya başka bir sigorta şirketinde düzenlenmiş
Kasko poliçesinin bulunmaması kaydıyla geçerli olacaktır
Sigortalı hırsızlık neticesinde meydana gelen zarar veya ziyanı karakol ve/veya jandarma yetkililerine bildirmek zorundadır.
Elektrikli Makinelerin (Motor, Jeneratör, Transformatör) Tekrar Sarılmasında Amortisman Ayarlaması Klozu
Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerindeki hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, işbu sigorta kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu elektrikli makinelerin hasarlanması durumunda, elektrik bobinlerinin sarılması onarım için gerekliyse, hasarlı parçalar için ödenecek tazminat, hasar tarihinde saptanacak bir teknik amortisman oranında azaltılacaktır. Ancak bu oran yıllık %5’den az, toplamda ise %60’dan fazla olmayacaktır.
İçten Yan. Motor. Tamir. Amort. Ayar. Klozu
Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerindeki hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, işbu sigorta kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu aksesuar ve pistonlar da dahil olmak üzere, silindir gömlek ve kafalarının hasarlanması halinde, ödenecek tazminat miktarı, hasar anında hesaplanacak yıllık amortisman oranında azaltılacaktır. Bu oran yıllık %10′ dan az, toplamda ise %60′ dan fazla olmayacaktır.
Elektrik Motorlarının Revizyonu Klozu
Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerindeki hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, işbu sigorta kapsamında teminat sağlanan makinelere aşağıdaki özel şartların uygulanacağı sigortalı tarafından kayıt ve kabul edilmiştir.
Sigortalı, masrafları kendine ait olmak üzere, 8.000 saat çalışma ya da 500 saat çalıştırmadan veya son revizyondan en az 2 yıl sonra motorların açık (open) revizyonunu yaptıracaktır. Yeni elektrik motorlarının revizyonu 2.000 saatten veya en az 1 senelik çalışmadan sonra yapılmalıdır. Revizyon esnasında Sigortacı’ nın temsilcilerinin de hazır bulunmasını sağlamak için, revizyon tarihi yeterli bir süre önceden Sigortacı’ ya bildirilecektir.
Bu şartlar, sigorta teminatının başlangıç tarihine bakılmaksızın yerine getirilecektir.
Sigortalı, revizyonlar arasındaki sürenin uzatılmasını isteyebilir. Süre uzatımına rizikonun ağırlaşmaması kaydıyla izin verilir.
Sigortalının bu klozda belirtilen hususları yerine getirmemesi halinde, bakım yapılmak suretiyle önceden tespit edilebilecek bir neden sonucu elektrik motorlarına ika olunacak ziya ve hasarlardan Sigortacı sorumlu olmayacaktır.
Elektronik Cihaz
Sigortacı işbu teklifin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı, yapım yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı, münferit ünite veya muhtelif birimler halinde belirtilmiş olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle;
İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
Hatalı dizayn ve malzemeden,
Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
Yangın, yıldırım, her nev’i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,
Kavrulma, kararma, duman ve isten,
Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.
Seyyar Taşınabilir Cihazlar Klozu
T.C hudutları dahilinde ve sigortalı adına faturası düzenlenmiş ya da demirbaş listesine kayıtlı olması kaydıyla, teklifte kayıtlı seyyar ve taşınabilir cihazların riziko adresi dışında bulunduğu esnada Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları çerçevesinde göreceği zararlar ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir.
Teminatımız, zarar gören cihazı kullanan kişinin sigortalının bordrosuna kayıtlı olması kaydıyla geçerli olacaktır.
Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk
Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve işbu sigortada kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, riziko adresinde bulunan üçüncü şahısların sigortalının hukuki sorumluluğuna yüklenebilecek haller neticesinde görecekleri maddi ve bedeni zararlar işbu sigortada yazılı limit ve şartlar çerçevesinde teminat kapsamına alınmıştır.
Taraflar arasında anlaşılmış ve mutabakata varılmıştır ki, diğer tüm hususlar teklifteki hüküm ve şartlara ve istisnalara tabi olmak kaydıyla, (1) Sigorta konusu işyerinin sınırları haricinde meydana gelen olaylardan kaynaklanan sorumluluklar, (2) Yola çıkan nakil vasıtalarının kullanılmasından doğacak mali sorumluluklar ile, bu vasıtalarla yapılan yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen kazalardan kaynaklanan sorumluluklar, (3) Ürün ve Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamına giren risklerden kaynaklanan tazminat talepleri, (4) Sigortalının da dahil olduğu, sahipliği veya işletmeciliğini yürüttüğü, yönettiği veya işlettiği veya iştiraki olan kurum ve/veya kuruluşların yürüttükleri faaliyetler esnasında birbirlerine verecekleri zararlar nedeniyle doğacak sorumluluklar, (5) Manevi tazminat talepleri, (6) Elektrik enerji hatları ya da elektrikle çalışan her türlü ürünün yaydığı, elektro manyetik alan veya radyasyon da dahil olmak üzere, elektromanyetik alan/elektromanyetik radyasyonun insanlarda yol açtığı hastalık veya diğer her türlü rahatsızlık ,(fiziksel veya fiziksel olmayan )veya bir mülkün değerinde meydana gelen azalma sonucunda oluşan hasar veya zarar nedeniyle ortaya çıkan talepler, Sigorta kapsamında temin edilen, maddi veya bedensel zararlar sonucunda oluşmayan mali zararlara ilişkin tüm sorumluluklar, (7) Asbestin veya Genetik Olarak Modifiye Organizmalar ( GMO )’ ın ve/veya bu maddeleri içeren ürünlerin mevcudiyeti, üretimi, kullanımı, işlenmesi, satışı, dağıtımı, saklanmasından kaynaklanan her türlü hastalık (kanser dahil) ve zarar nedeniyle sigortalıya gelebilecek tazminat talepleri, teminat kapsamı dışındadır.
Taşınan Para
Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve işbu sigortada kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı bordroya kayıtlı kişiler nezdinde teslim alınan paranın taşınması sırasında (a) Herhangi bir vasıta ile naklinde, vasıtanın kazaya uğraması ve yanması neticesi vaki olacak ziya ve hırsızlıklar, (b) Üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak hırsızlıklar, (c) Nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar işbu sigortada kayıtlı limitler ile temin edilmiştir.
Taraflar arasında anlaşılmış ve mutabakata varılmıştır ki, diğer tüm hususlar işbu sigortadaki hüküm ve şartlara ve istisnalara tabi olmak kaydıyla, (a) 72 Saat Klozu; Taşınan Para, işyerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa, sigorta teminatı paraların işyerindeki kasada muhafaza edilmesi kaydıyla ertesi gün saat 19.00′ a kadar devam eder, (b) Hırsızlık Sigortası Genel Şartları A.4 maddesi 4.3, 4.4 ve 4.7 fıkralarında bahsi geçen rizikoları teminata dahil edilmiştir.
Sigortalının çalışanlarının sigortalının hizmetinde bulundukları süre içinde bizzat ve başkaları ile ika edecekleri hırsızlıklar, işbu sigorta teminatına dahil değildir.
Taraflar arasında anlaşılmış ve mutabakata varılmıştır ki, diğer tüm hususlar teklifteki hüküm ve şartlara ve istisnalara tabi olmak kaydıyla (1) Toplu taşıma araçları kullanılarak yapılan taşımalar, (2) Taşınan kıymetlerin her ne sebeple olursa olsun korumasız ve refakatsiz bırakılması, (3) Kurye taşımaları, (4) Sigortalının ve/veya kıymetleri taşıyan personelin ihmalinden kaynaklanan zararlar, (5) Trafiğe açık alanlarda ise; araç ile teslimat adresi arasında azami 500 metre mesafe olması şartıyla yapılacak yaya taşımaları teminat kapsamı dışındadır.
İşveren Sorumluluk
İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve işbu sigortada kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene yüklenebilecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’ nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.
Ek Teminatlar
i. Toplu Taşıma
İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında,
ii. Görev ile Gönderilme
İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, meydana gelecek iş kazaları dolayısıyla vaki olacak tazminat talepleri,
iii. Yurtdışı
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
iv. Meslek Hastalıkları
Meslek Hastalıkları olay başı ve poliçe süresince azami şahıs başı limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.
v. Manevi Tazminat Talepleri
Manevi Tazminat Talepleri, şahıs başı ve poliçe süresince azami şahıs başı limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.
vi. Gıda Zehirlenmesi
İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, iş yerinde, işveren tarafından verilen yemekler nedeniyle gıda zehirlenmelerinden doğan tazminatlar, gıda yönetmeliğine uyulması koşuluyla teminata dahildir. Yemeğin catering firması tarafından temin edilmesi halinde, sigortacının firmaya rücu hakkı saklıdır. Aşağıda yazılı hallerden kaynaklanan tazminat talepleri işbu sigorta kapsamında değildir.
Salmonella (zehirlenmeye yol açan bir bakteri adı) ile ilgili hastalıklar, tifo ve benzeri hastalıklar, Epızotıc BSE, TSE, Genetik Muhendislik, NVCJD (New Variants Of Creutzfeld Jacobs Dısease), HIV, Hepatıtıs,BSE/CJD/VCJD/H5N1/ POP (Persıstant Organıc Pollutants), Aldrın, Chlordane,DDT, Dıeldrin, Dıoxın, Endrın, Furans, Heptachlor, exachlorobenzene, Mırex, PCB ve/veya Toxaphen veya buna benzer hastalıklardan kaynaklanacak tazmınat talepleri.
Ferdi Kaza
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve işbu sigortada kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla işbu sigorta ile sigortaya konu kişilerin poliçe vadesi içerisinde başlarına gelebilecek ani, harici ve beklenmedik kazalar neticesinde ortaya çıkacak ölüm, sürekli sakatlık ve seçilmişse deprem ve tedavi masraflarına karşı teminat sağlanmaktadır. ( 16 yaşından küçükler için ölüm teminatı cenaze masrafları ile sınırlı olmak üzere kişi başı azami 500 TL ile sınırlı olmak üzere temin edilmiştir. )
Taraflar arasında anlaşılmış ve mutabakata varılmıştır ki, diğer tüm hususlar teklifteki hüküm ve şartlara ve istisnalara tabi olmak kaydıyla, aşağıda yazılı meslek grubuna mensup sigortalı teminat kapsamı dışındadır.
Sporcular, Jokeyleri seyisler, İnşaat İşçileri, Cam Siliciler, Dalgıçlar, Çatı onarımı yapanlar, Pilot ve Uçuş personeli, Bina Yıkıcılar, Motosikletli Kuryeler, Maden, Taş ve Mermer Ocaklarında Çalışanlar, Patlayıcı, Yanıcı ve Yakıcı Madde İmalatında Çalışanlar, Havai Elektrik Hatlarında Çalışanlar, İtfaiyeciler, Gemi Mürettebatı, Dalgıçlar
Emniyeti Suiistimal ( Güveni Kötüye Kullanma )
Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı bordroya kayıtlı kişilerin, sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacağı emniyeti suiistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla poliçede belirtilen limit ile temin eder. Ancak bu sigortanın hüküm ifade etmesi için sigortalının, aşağıda yazılı emniyeti suiistimal klozunda belirtilen hususları da yerine getirmesi şarttır.
Sigortacıya tazminat yükümlülüğü atfedilebilmesi için;
(a) Emniyeti suiistimalin sigortanın geçerlilik süresi içinde ve emniyeti suiistimali fiilini işleyen kimsenin iş yerinde aralıksız çalıştığı süre içinde yapılmış olması ve (b) Emniyeti suiistimalin, bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç altı ay ve her halükarda, poliçenin sona erme tarihini izleyen üç ay içinde ortaya çıkmış olması ve sigorta şirketine derhal yazılı ihbarda bulunması şarttır.
İşbu teminat, yukarıda yazılı şartlara ek olarak (1) Sigorta poliçesinde taraflarca kararlaştırılacak olan şartlar, sigortanın yürürlüğü süresince muhafaza edilecek ve ayrıca para veya sair kıymetli evrakın muhafazası ve kontrolü için sigortalı tarafından gerekli her türlü önlem alınacaktır, (2) Herhangi bir suiistimalin veya kötü fiilin meydan gelmesi veya bir fiilin tahakkuk edeceğine ilişkin yeterli delilin mevcut olması halinde ve hatta bu fiil sigorta şirketince bir tazminatın ödenmesini icap ettirmeyecek olsa bile, sigortalı durumu derhal sigorta şirketine bildirecek ve sigorta şirketitemin edilen bu şahısların diğer fiillerinden sorumlu olmayacaktır, ( 3 ) İşbu sigorta kapsamında bir tazminatın ödenmesini gerekli kılacak herhangi bir olayın meydana gelmesi halinde, sigortalı suçlulara karşı derhal dava açacak, emniyeti suiistimal konusu değerlerin takip ve tahsil edilebilmesini temin edecek, her türlü evrakı ayrıca sigorta şirketine de verecektir. Sigortalı tarafından, temin edilen şahıslara ödenmesi icap eden fakat emniyeti suiistimal olayı sebebiyle ödenmemiş bulunan tüm ödemeler, sigorta şirketinin tazminat tediyesinden düşülür, (4) Sigorta şirketi tarafından herhangi bir ödemede bulunulmadan evvel, sigortalı hasar hakkında tüm ayrıntıları ve kati hasar miktarını sigorta şirketine bildirecektir.
Hdi, Neova, Gulf Sigorta’nın Sunduğu İsteğe Bağlı Özel Teminatlar
Hdi, Neova, Gulf Sigorta Ticari Sigorta Paketleri İş Koluna Bağlı Teminatlar
Hdi, Neova, Gulf Sigorta Eczane Sigorta Paketi
Hdi, Neova, Gulf Sigorta Otel Sigorta Paketi
Hdi, Neova, Gulf Sigorta Gıda Sigorta Paketi
Hdi, Neova, Gulf Sigorta Akaryakıt İstasyonu Sigorta Paketi

fgg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.